Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Inwestowanie zbiorowe – Co to jest? Czy warto inwestować zbiorowo?

Opublikowano:
Inwestowanie zbiorowe – Co to jest? Czy warto inwestować zbiorowo?
Zdj.: depositphotos.com

Inwestycje zbiorowe oferują inwestorom detalicznym możliwość bycia częścią czegoś wielkiego. W szczególności mowa o dużych inwestycjach, które są profesjonalnie zarządzane, zdywersyfikowane i regulowane. Zdaniem wielu może to oznaczać wyższe zyski przy niższym ryzyku, ale czy rzeczywiście tak jest? I czym w ogóle jest inwestowanie zbiorowe? Temu i innym kwestiom związanym z tym terminem przyjrzymy się w dzisiejszym artykule.

Inwestowanie zbiorowe w pigułce

 • Inwestycje zbiorowe umożliwiają inwestorom detalicznym udział w dużych, profesjonalnie zarządzanych, zdywersyfikowanych i regulowanych inwestycjach – funduszach wzajemnych, funduszach inwestycyjnych, ETF-ach i innych.
 • Polegają one na gromadzeniu środków inwestorów i inwestowaniu ich w celu osiągnięcia zysku. Inwestycje te są ściśle regulowane przez banki centralne.
 • Inwestycje zbiorowe są bardzo atrakcyjne dla inwestorów detalicznych, ponieważ zapewniają dostęp do dużych inwestycji za niewielkie pieniądze, pomagając zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne.

Treść artykułu

Czym jest inwestowanie zbiorowe?

Inwestowanie zbiorowe polega na gromadzeniu środków pieniężnych od osób fizycznych, a następnie reinwestowaniu ich w celu osiągnięcia zysku.

Zarówno reinwestycje, jak i gromadzenie środków są przeprowadzane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe podlegające ścisłemu nadzorowi organów regulacyjnych.

Inwestycje zbiorowe są ważne dla drobnych inwestorów, gdyż dają im dostęp do dużych inwestycji i pomagają zdywersyfikować ryzyko. Ponadto inwestowanie zbiorowe jest jedną z cech charakterystycznych zaawansowanych gospodarek, pomagając przekształcić dużą liczbę krótkoterminowych aktywów w aktywa długoterminowe.

Długoterminowe aktywa są oznaką stabilności i dobrobytu w gospodarce i przyciągają nowych inwestorów. Dzięki procesowi akumulacji kapitału można tworzyć nowe, wspaniałe rzeczy, które są własnością większej grupy inwestorów. 

Jak to działa? Inwestowanie zbiorowe i rodzaje instytucji

Specjalne instytucje finansowe zaangażowane w inwestowanie zbiorowe zbierają fundusze od inwestorów detalicznych, oferując im w zamian akcje funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa w funduszu wzajemnym.

W ten sposób dochodzimy do podstawowego podziału przedsiębiorstw z branży zbiorowego inwestowania:

 • Fundusze inwestycyjne – Najczęściej akcje
 • Fundusze wzajemne – Jednostki uczestnictwa

Fundusze inwestycyjne mogą być podmiotami zarządzanymi samodzielnie. Działalność inwestycyjna tych funduszy jest zarządzana przez zespół zarządzający, który posiada zarówno działy analityczne, jak i handlowe. Alternatywnie, istnieją fundusze wzajemne, które nie są samodzielnym podmiotem prawnym i zawsze muszą być zarządzane przez firmę inwestycyjną.

Fundusze inwestycyjne i fundusze wzajemne można następnie podzielić na fundusze zamknięte i fundusze otwarte.

Celem funduszy zbiorowego inwestowania jest rozłożenie ryzyka inwestycyjnego na większą liczbę aktywów poprzez wykorzystanie oszczędności wielu inwestorów, co pomaga zmniejszyć ryzyko ryzyko przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności do generowania zysków. Zarządzanie środkami inwestorów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych leży na barkach funduszu, w który zainwestowano pieniądze. Inwestor nie ma możliwości ingerowania w działalność inwestycyjną funduszu.

Z drugiej strony, działalność inwestycyjna funduszy zbiorowego inwestowania jest regulowana przez państwo i odpowiednie przepisy prawa. Pieniądze inwestorów są zdeponowane w funduszu w Depozytariuszu, który jest zarządzany przez bank obsługujący dany fundusz zbiorowego inwestowania.

Jeśli fundusz ma charakter zamknięty, oznacza to, że ani akcje funduszy inwestycyjnych, ani jednostki uczestnictwa w funduszach wzajemnych nie dają ich posiadaczom prawa do wykupu. Innymi słowy, jeśli chcesz sprzedać akcje lub jednostki uczestnictwa, musisz udać się na rynek wtórny. Zazwyczaj oznacza to giełdę, na której możesz sprzedać swoje akcje lub udziały komuś innemu. Jeśli zaś chodzi o fundusze o charakterze otwartym, to w ich przypadku można sprzedać swoje udziały czy akcje z powrotem emitentowi.

Zalety i wady inwestowania zbiorowego

 • Zalety

Profesjonalizm w zarządzaniu powierzonymi aktywami

Instytucje finansowe specjalnego przeznaczenia kierują się surowymi regulacjami dotyczącymi personelu, który może zarządzać tymi firmami. Gwarantuje to, że firmy te nie są prowadzone przez niekompetentne osoby. Co więcej, instytucje te zatrudniają również profesjonalny zespół analityczny. Poszczególne decyzje inwestycyjne podlegają procesowi wielokrotnego przeglądu i analizy, co zwiększa prawdopodobieństwo zwrotu z inwestycji. Ponadto wyposażenie techniczne i dostęp do aplikacji międzybankowych daje instytucjom znaczną przewagę na rynku, na przykład w stosunku do drobnych inwestorów detalicznych.

Dywersyfikacja ryzyka

Nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę, jedną spółkę, jeden towar. Ryzyko jest tutaj rozłożone na kilka aktywów. Ponadto ryzyko jest określane na podstawie wskaźników technicznych, fundamentalnych i makroekonomicznych, które są analizowane przez ekspertów o bogatym doświadczeniu i szerokiej wiedzy.

Dostępność inwestowania zbiorowego

Inwestycje zbiorowe są dostępne dla drobnych inwestorów, a na dodatek również w miarę tanie. Opłaty rozkładają się na dużą liczbę uczestników i często są niższe niż w przypadku inwestowania indywidualnego.

 • Wady

Niepewny zysk

Również w tym przypadku zwroty nie są gwarantowane. Aczkolwiek obowiązują tutaj pewne środki, nadal chodzi o inwestycje, w których przypadku teoretycznie wszystko może się zdarzyć. Ryzyko jest w dużej mierze eliminowane przez dywersyfikację, ale nadal istnieje. Inwestując w fundusze, warto zapoznać się z tzw. statutem funduszu, który jest dokumentem podsumowującym podstawowe ryzyka związane z inwestycją. W przypadku inwestycji zbiorowych inwestor nie ma wpływu na działalność funduszu, co kładzie nacisk na kwestię wyboru odpowiedniej instytucji.

Wyniki funduszu i opłaty

Może się zdarzyć, że aktywny fundusz, próbując odpowiednio zrebalansować portfel, wybierze niewłaściwą strategię, a stopa zwrotu w rezultacie będzie niższa od indeksów lub nawet ujemna. To również może się zdarzyć. Jeśli chodzi o małe fundusze, opłaty mogą być stosunkowo wysokie.

Podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, należy zachować ostrożność. Przed zainwestowaniem w cokolwiek, sprawdź opłaty, znajdź informacje o bieżących i historycznych zwrotach, zapytaj o strategię inwestycyjną itp.

Gdy Twój doradca finansowy oferuje Ci Amundi lub Conseq, zapytaj go, jak fundusz wypada na tle indeksów.

Zapytaj, w jaki sposób fundusz jest zarządzany, kto nim zarządza i czy jest zarządzany bardziej konserwatywnie czy agresywnie. Pamiętaj również, że fundusze akcyjne są najczęściej projektowane jako inwestycje długoterminowe.

Nawiasem mówiąc, Conseq koncentruje się głównie na akcjach polskich, czeskich i węgierskich, które analizuje niezależnie, stosując podejście oddolne (analiza akcji, w której najważniejszymi czynnikami są wskaźniki firmowe, a pogląd makroekonomiczny nie jest tak ważny).

Z kolei Amundi posiada zaplecze analityczne na każdym kontynencie na świecie, a menedżerowie tej firmy udają się bezpośrednio do spółek, w które inwestują. Znają ludzi w zarządzie, śledzą ich pracę, więc jest to naprawdę aktywne zarządzanie. To są dokładnie te informacje, które musisz wiedzieć o funduszu.

Ograniczenia swobody inwestycyjnej

W przypadku zbiorowego inwestowania inwestycje nie są nieograniczone i podlegają pewnym regulacjom. Główną regulacją może być kwota zainwestowanego kapitału, ponieważ fundusz z góry wie, ile kapitału będzie potrzebował do dokonania określonej inwestycji. To ograniczenie “z góry” może zatem znacząco wpłynąć na ostateczny zysk.

Z drugiej strony istnieją również fundusze, w których obowiązują pewne ograniczenia “od dołu”, tj. minimalne kwoty kapitału wymaganego do wejścia do funduszu. Podejście to jest charakterystyczne głównie dla funduszy inwestorów kwalifikowanych, w przypadku których zwykle trzeba zainwestować co najmniej 200 tysięcy złotych i przedstawić dowód wcześniejszej działalności inwestycyjnej (lub podpisać oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w inwestowaniu).

Rodzaje funduszy i polityka inwestycyjna

Przedmiot inwestycji

Pod względem przedmiotu inwestycji fundusze dzielą się na:

 • Fundusze rynku pieniężnego – bony skarbowe, certyfikaty depozytowe itp. stosunkowo krótkoterminowe inwestycje (ciągle się powtarzają)
 • Fundusze rynku kapitałowegoobligacje, akcje, inwestycje długoterminowe

Strategie inwestycyjne

 • Fundusz konserwatywny – eliminacja ryzyka jest priorytetem, inwestują głównie w obligacje rządowe i obligacje dużych firm
 • Fundusz dynamiczny (wzrostowy) – koncentruje się na aprecjacji kapitału nawet kosztem wyższego ryzyka, inwestując głównie w akcje
 • Fundusz zrównoważony – łączy obie powyższe strategie, część jest konserwatywna, a część dynamiczna

Fundusze są również podzielone według następujących strategii:

 • Pasywny – portfel jest stały, można powiedzieć indeksowany, czasami określa się również jako “kup i trzymaj”
 • Aktywny – zarządzający zawsze stara się sprzedawać i kupować najlepsze instrumenty finansowe i osiągać ponadprzeciętne zyski
 • Mieszany – połączenie powyższych

Nowoczesne metody inwestowania zbiorowego

W dzisiejszej erze cyfrowej możesz czerpać korzyści ze zbiorowego inwestowania w zaciszu własnego domu. Zaawansowane platformy inwestycyjne oferują wiele interesujących produktów, w których inwestorzy mogą lokować swoje pieniądze, a profesjonalni zarządzający następnie zarządzają tymi pieniędzmi w celu ich pomnożenia. Czy to wszystko brzmi jak science fiction? Nic podobnego, czytaj dalej!

Platformy inwestycyjne on-line

W dzisiejszej erze cyfrowej decyzje inwestycyjne podejmowane przez inwestorów już nie wymagają czasochłonnego wyszukiwania informacji w Internecie ani uczestnictwa w spotkaniach z menedżerami różnych projektów. Wszystkie instrumenty i informacje są dostępne na tak zwanych platformach inwestycyjnych on-line. Kategoria ta obejmuje na przykład Portu Gallery, galerię inwestycyjną firmy Portu.

Jeśli inwestor chciałby posiadać, na przykład, kolekcję rzadkich win lub luksusowy samochód, może je kupić albo bezpośrednio, albo zaopatrzyć się tylko w określony udział w inwestycji, stając się w ten sposób współwłaścicielem. Posiadając udział, inwestor może na przykład współdecydować o kwocie sprzedaży aktywów, czasie sprzedaży itp. wraz z innymi inwestorami, którzy nabyli w nich udział.

Internetowe galerie inwestycyjne w pełni wykorzystują potencjał zbiorowego kapitału, otwierając drzwi dla wielu drobnych inwestorów, którzy w przeciwnym razie nie mogliby sobie pozwolić na drogie inwestycje w luksusowe towary lub przedmioty.

Crowdfunding

Kolejnym interesującym sposobem na wykorzystanie siły inwestowania zbiorowego jest crowdfunding. W tym przypadku nie chodzi jednak o inwestowanie w dobra materialne, a raczej w przedsięwzięcia biznesowe. Przedmiotem inwestycji są tutaj wszelkiego rodzaju projekty biznesowe, od których inwestor pobiera następnie odsetki.

Również w tej kategorii można znaleźć wyspecjalizowane platformy inwestycyjne. Jedną z nich jest Ronda Invest, platforma specjalizująca się w zbiorowym inwestowaniu w nieruchomości. Zaletą tych inwestycji w nieruchomości są lukratywne lokalizacje, na przykład główne miasta krajów.

Zasada inwestowania jest wciąż taka sama. Inwestor otwiera konto na platformie internetowej, wpłaca na nie kapitał inwestycyjny, a następnie wybiera projekty, w które chce zainwestować. Po potwierdzeniu inwestycji staje się on udziałowcem i ma prawo do odsetek lub udziału w zyskach. Dzięki technologii cyfrowej i zbiorowemu inwestowaniu współczesny inwestor ma możliwość pomnażania swoich pieniędzy z zacisza własnego domu, za pośrednictwem urządzenia mobilnego i instrumentów inwestycyjnych, na które samodzielnie nie miałby wystarczających środków pieniężnych.

Czy inwestowanie zbiorowe się opłaca?

PytajnikInwestowanie zbiorowe to zdecydowanie interesujący rodzaj inwestowania. Drobny inwestor otrzymuje w zasadzie same korzyści, nie musząc się przejmować praktycznie niczym. Wystarczy na początku wybrać odpowiedni fundusz i zainwestować swoje pieniądze, a całą resztą zajmą się profesjonaliści.

Co więcej, inwestycje zbiorowe można połączyć z regularnym inwestowaniem. Pozwoli to jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, zapewniając dodatkowe korzyści bez konieczności dodatkowego zaangażowania czasowego. Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, w którym weszliśmy w szczegóły regularnego inwestowania.

Korzystanie z inwestycji zbiorowych w praktyce jest bardzo proste. W dzisiejszych czasach bowiem istnieje niezliczona ilość internetowych platform inwestycyjnych, które opierają się na tej metodzie inwestowania. Może to być na przykład wspomniana wcześniej Portu Gallery lub platformy crowdfundingowe, w których inwestor po prostu wybiera przedmiot swojego zainteresowania i określa kwotę do zainwestowania. Reszta odbywa się automatycznie pod nadzorem platformy, a inwestor staje się udziałowcem z prawem do odsetek lub udziału w zyskach.

W tym kontekście zdecydowanie zalecamy inwestowanie na sprawdzonych platformach on-line. Możesz zainspirować się naszym testem firm crowdfundingowych, aby znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojej strategii inwestycyjnej.

Z naszej strony uważamy, że inwestowanie zbiorowe to świetny pomysł. Należy tylko pamiętać, aby zapytać, jak fundusz radzi sobie w porównaniu z indeksami, kto nim zarządza, jakie są opłaty i jaki jest horyzont inwestycyjny.

Czy masz doświadczenie z inwestycjami zbiorowymi lub chcesz o coś zapytać? Daj nam znać w komentarzach pod artykułem.

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Autor

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.